LA MILLOR MANERA D'APRENDRE 
  • IDIOMES
  • ANGLÈS
  • FRANCÈS
  • ITALIÀ
  • ALEMANY
  • XINÈS
  • CATALÀ
  • RUS

De vegades no només cal dominar una llengua. També s’ha de poder demostrar.

Els títols oficials acrediten el nivell de l’idioma exigit: per accedir a les universitats o per a convalidar assignatures. A més estan reconeguts per les institucions, organismes i empreses que exigeixen el domini de la llengua com a condició per a contractar els seus empleats.

Anglès

Com a centre examinador que som, sabem que els exàmens de Cambridge English són acceptats per més de 13.500 universitats, empreses i governs de tot el món. Obtenir les seves titulacions por ajudar-te a enriquir el teu Currículum Vitae, accedir a una educació superior, millorar les teves oportunitats laborals i gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions tant d’estudi com de treball a l’estranger.

Francès

Els exàmens Delf (Diplôme d'Études en Langue Française) i Dalf (Diplôme Approfondi de Langue Française) estan implantats en 156 països i són diplomes oficials en llengua francesa del Ministeri Francès d’educació. Corresponen als 6 nivells del Marc Europeo comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa i donen dret a un títol "Diplôme", que té validesa il·limitada.

Alemany

Els certificats del Goethe Institut gaudeixen a tot el món de gran reconeixement i han estat adoptats per empresaris i institucions educatives de nombrosos països com a prova de qualificació. Es realitzen i s'avaluen de forma unificada a tot el món. Els treballs escrits i les parts orals dels exàmens són avaluats per dos examinadors per separat en el centre examinador corresponent sobre la base de criteris unificats.

Italià

Els certificats CELI estan oficialment reconeguts pel Ministeri d'Educació Italià i ho són també a nivell internacional per empreses privades, cambres de comerç i sistemes educatius públics i privats de tot el món. Constitueixen una acreditació suficient de coneixement d'italià per a qualsevol activitat professional o acadèmica al món per la qual es requereixi el nivell de coneixement corresponent.

Xinès

El HSK (Hàny? Shu?píng K?oshì ) és un examen estandarditzat a nivell internacional. Des de 2010, l’examen HSK consta de 6 nivells de proves de comprensió oral i escrita i ofereix a més, 3 nivells d’examen d’expressió oral. Des de 1990, any en què va obtenir l'aprovació dels especialistes i es va donar a conèixer dins i fora de Xina, el HSK ha tingut una gran repercussió. L'increment de la seva fiabilitat científica, la seva importància i el seu prestigi s'ha traduït en un augment constant dels examinats.